HCP-Services bv is gevestigd op de Velperweg 80, 6824 HL in Arnhem.

1. Toepasselijke voorwaarden

a) HCP-Services exploiteert www.HCPonline.eu.

b) Op alle aanbiedingen, overeenkomsten inzake het leveren van goederen en het verrichten van diensten waaronder begrepen de installatie of bedrijfstelling van geleverde goederen, en de uitvoering daarvan zijn deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen;

c) Onder cliënt wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die klant is bij één van de bovengenoemde websites;

d) De door cliënt gehanteerde algemene voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In het laatste geval hebben de voorwaarden van HCP-Services te allen tijde voorrang, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

2. Prijzen

a) Alle door HCP-Services genoemde prijzen zijn inclusief eventuele BTW.

b) Ingeval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren is HCP-Services gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen; met dien verstande dat dit alleen geldt voor toekomstige transacties.

3. Levering; afname

a) Bij een scholing heeft de klant, na inschrijving, een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktermijn vervalt Indien het eerste leermoment heeft plaats gevonden. Het cursusbedrag zal dan in zijn geheel worden teruggestort. Bij een e-learning kan de klant altijd kosteloos annuleren indien de scholing nog niet is gestart. Ook als de scholing door een organisatie is ingekocht, geldt ook hiervoor de termijn van 14 dagen bedenktermijn na inschrijving. 

b) De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de order of op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door cliënt te verstrekken informatie is ontvangen.

c) is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient cliënt HCP-Services derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. HCP-Services dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst;

d) Cliënt is verplicht tot afname. Een tekortkoming, zoals het niet of niet ten volle beschikbaar zijn van toegezegde documentatie, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling. Een en ander laat het recht van cliënt op zo spoedig mogelijke ongedaan making van de tekortkoming onverlet;

e) Indien cliënt een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan cliënt in rekening worden gebracht onverminderd het recht om volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst te vorderen.

f) Indien de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn van de cursusaanbieder dan wordt dit op HCPonline duidelijk vermeld, inclusief een link naar de geldende annuleringsvoorwaarden van de betreffende cursus.

4. Betalingen

a) Betalingen dienen direct (via elektronisch bankieren) te geschieden. Betaling op factuur kan alleen na toestemming van HCP-Services en de betaling dient uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te geschieden;

b) Indien HCP-Services, na betaling van de cliënt, niet in staat is een bepaald product of producten te leveren aan cliënt, dan zal HCP-Services het teveel betaalde bedrag uit de order binnen veertien dagen terugstorten op de rekening van cliënt.

c) Heeft HCP-Services grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door cliënt, zoals wanneer er aan zijn zijde sprake is van surséance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet tijdige betaling e.d., dan kan HCP-Services volledige en contante betaling vooraf of bij aflevering verlangen;

d) De aan de betaling verbonden kosten komen voor rekening van cliënt;

e) Indien cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente;

f) Indien cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door cliënt verschuldigde bedrag met een minimum van een bedrag groot €250,-.

g) HCP-Services heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. HCP-Services kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien cliënt een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. HCP-Services kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan;

h) Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan HCP-Services verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Cliënt die geen beroep toekomt op afd. 6.5.3 (artt. 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Overgang van risico en eigendom

a) het risico voor te leveren goederen gaat steeds en blijvend over op cliënt op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering;

b) de eigendom van geleverde zaken gaat pas op cliënt over nadat is voldaan aan de tegenprestatie voor door HCP-Services aan de cliënt krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in nakoming van zodanige overeenkomsten;

c) cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van HCP-Services veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is cliënt verplicht om HCP-Services daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Voor zoveel als nodig verbindt cliënt zich er jegens HCP-Services bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn;

d) voor het geval HCP-Services zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft cliënt bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan HCP-Services en door HCP-Services aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HCP-Services zich bevinden en deze terug te nemen.

6. Het annuleren van scholing door HCPonline

Bij fysieke scholing of scholing via Zoom kan het voorkomen dat deze scholing geannuleerd moet worden. Dit kan bijvoorbeeld als de docent door ziekte niet in staat is de scholing te geven, of voor de scholing hebben zich te weinig cursisten aangemeld.

6.1 Een scholing kan door HCPonline geannuleerd worden indien er sprake is van (a) ziekte van de docent of (b) er te weinig cursisten voor de scholing staan ingeschreven

6.2 In het geval van ziekte van de docent zal HCPonline de cursist direct op de hoogte stellen van de annulering van de lesdatum en indien mogelijk een alternatieve datum voorstellen of -indien beschikbaar- een vergelijkbare scholing als e-learning. De cursist is geenszins verplicht de alternatieve datum te accepteren. Indien deze datum niet passend is voor de cursist zal HCPonline het cursusgeld binnen 4 werkdagen terugstorten op de rekening van de cursist.

6.3 In het geval dat er sprake is van te weinig cursisten voor een bepaalde lesdatum zal HCPonline de cursist direct op de hoogte stellen van de annulering van de lesdatum en indien mogelijk een alternatieve datum voorstellen of -indien beschikbaar- een vergelijkbare scholing als e-learning. De cursist is geenszins verplicht de alternatieve datum te accepteren. Indien deze datum niet passend is voor de cursist zal HCPonline het cursusgeld binnen 4 werkdagen terugstorten op de rekening van de cursist.

7. Geschillen en Klachtmelding

1.1 De klacht moet gemeld worden via e-mail aan HCPonline, info@hcponline.eu. De klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld en HCPonline garandeert een discrete behandeling ervan.

1.2 HCPonline geeft binnen 7 werkdagen een mondeling en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht.

1.3 HCPonline zal de klacht binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd nodig is, zal HCPonline dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan de wederpartij. Tevens wordt daarbij de verwachte termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt.

1.4 Mocht u niet tevreden zijn over de uitkomst of over de afwikkeling van de klacht door HCPonline dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld die partijen bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht. U dient uw bezwaren schriftelijk te richten tot BBKW Mediation, Postbus 5085, 6802 EB  Arnhem: , t.a.v. mr. drs. Caroline Kloppers. Een advocaat gebonden aan genoemd kantoor doet uitspraak van na partijen te hebben gehoord. Eventuele consequenties worden door HCPonline snel afgehandeld.

1.5 De klacht wordt geregistreerd en voor een duur van 2 jaar na datum van indienen bewaard.

8. Aansprakelijkheid

a) Indien HCP-Services aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

b) HCP-Services is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat HCP-Services is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

c) Voor schade die cliënt aantoonbaar wegens termijnoverschrijding door HCP-Services lijdt, heeft cliënt per volle kalenderweek vertraging recht op een schadevergoeding van 0,5% tot in totaal 5% van de prijs exclusief omzetbelasting van dat deel van de overeenkomst dat niet tijdig is uitgevoerd;

d) HCP-Services is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;

e) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HCP-Services aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HCP-Services toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. HCP-Services is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, productieverlies, meerkosten van aankoop elders, heropbouw van verloren gegane informatie, boetes, kortingen, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

f) Het recht op schadevergoeding vervalt, indien daarop niet binnen veertien dagen na de ontdekking van de schade schriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien deze later dan na twaalf maanden na afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat een dienst is verricht, aan het licht treedt;

g) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HCP-Services of zijn leidinggevende ondergeschikten;

h) Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en die tevens behoren tot het concern waarvan HCP-Services deel uitmaakt, kunnen tegen een eventuele vordering van cliënt in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als HCP-Services op grond van deze algemene voorwaarden kan aanvoeren;

i) Van HCP-Services en genoemde derden kan tezamen geen hogere schadevergoeding verkregen worden dan maximaal van HCP-Services alleen verkregen kan worden.

9. Vrijwaring

Cliënt vrijwaart HCP-Services voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan HCP-Services toerekenbaar is. Indien HCP-Services uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is cliënt gehouden HCP-Services zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HCP-Services, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HCP-Services en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van cliënt.

10. Werkprocessen
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is ver-trouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

11. Copyright en eigendom aangeboden scholing/cursussen

Op HCPonline staat bij iedere aangeboden scholing duidelijk vermeld (in logo en tekst) wie verantwoordelijk is voor het geven van de scholing en hiermee ook auteursrechtelijk de eigenaar is van de scholing. Deze partij is tevens verantwoordelijk voor het bijschrijven van de behaalde accreditatiepunten.

12. Diversen

a) Op opdrachten van specifieke aard, zoals met betrekking tot montage, software, service e.d. kunnen naast deze algemene voorwaarden specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Indien HCP-Services goederen levert of diensten verricht die onder de US-Export Administration Act vallen, is cliënt verplicht de voor hem bestemde bepalingen in acht te nemen;

b) HCP-Services behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele en industriële eigendom, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandbrenging van een overeenkomst bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, schema’s, ontwerpen of software aan cliënt verstrekt. De informatie mag door cliënt slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand dan zal cliënt op eerste verzoek van HCP-Services de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan HCP-Services overdragen;

c) HCP-Servicesbehoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving;

d) Mist enige bepaling uit een overeenkomst rechtskracht, dan houden de overige bepalingen onverkort hun gelding, tenzij het dan vasthouden aan de overeenkomst kennelijk onredelijk is.

13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op de in deze voorwaarden genoemde webwinkels;

b) Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met HCP-Services;

c) De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

HCP-Services bv

 

Oktober 2022